Baner

Mgr. Kateřina Poláková

Advokátní kancelář Mgr. Kateřiny Polákové

Právní služby


Občanské právo

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví
 • sepis všech typů občanskoprávních smluv, jejich právní rozbor (např. kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva apod.)
 • řešení občanskoprávních sporů
 • půjčky - zřízení, zajištění a vymáhání
 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo
 • vymáhání pohledávky – výkon rozhodnutí a exekuce
 • sousedská práva
 • dědické právo (závěti, vydědění, zastupování dědiců i věřitelů v dědickém řízení u notáře a u soudu, dodatečné projednání dědictví, zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění)

Rodinné právo

 • rozvody, výživné mezi manžely, společné jmění manželů
 • výživné mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • výpovědi a jiná ukončení pracovního poměru
 • odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele - náhrada škody

Obchodní právo

 • sepis a právní rozbor smluv
 • zakládání, změny a rušení obchodních společností
 • insolvence – insolvenční návrh, přihlášky pohledávek
 • směnky
 • zastupování v obchodně právních sporech

Trestní právo

 • obhajoba obviněných v trestním řízení na základě ustanovení ex offo i na základě plné moci
 • zastupování poškozených v trestním řízení a uplatnění náhrady škody

Správní právo

 • zastupování v řízení před správními orgány i před soudy ve správním soudnictví
 • přestupková agenda

Advokátní úschova

 • úschova finančních prostředků na zvláštním účtu advokátních úschov například v souvislosti se splněním peněžitého závazku vázaného na splnění povinnosti druhé smluvní strany